(1)
તા: ૨૦મી ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ નાં રોજ સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સાક્ષર ભારત યોજના અંતર્ગત તમામ ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ ૧૫ થી વધુ વયજૂથનાં નિરક્ષરોની પરીક્ષાનું આયોજન વધુ માહિતી માટે અહિં ક્લિક કરો.
(2)
મતદારયાદી ખાસ સુધારણા કાર્યક્રમ – ૨૦૧૭
(3)
Village Wi-Fi PoC Document
(4) Gujarat.gov.in mail services are being upgraded from version 2007 to 2016. New mail facility will provide faster user experience along with auto archival facility. During transitioning, there might be configuration related issues. All users are requested to support in this upgradation exercise.
To make client allocation fully compliant with upgraded version, you are advised to undertake following measures:
1) Outlook 2010 users should update their clients with SP2 by below link
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39667
2) Request you to use https://webmail.gujarat.gov.in/owa in your browser when you are having issue regarding your Outlook.
3) Users who are using the client’s lower version than Outlook 2010, they require to configure their outlook in POP3.
For POP Server settings
Server: webmail.gujarat.gov.in with SSL port (995)
If your issue is still not resolved please call on 079-23256600 extension 2 for further assistance.
(5)
Biotechnology Policy for the State of Gujarat (2016-21)
(6)
Scheme of assistance for Biotechnology (BT) Industry Under Gujarat State Biotechnology Policy (2016-21)
(7)
General Administration Department, Notification - Public Holidays, 2017
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, જાહેરનામું - જાહેર રજાઓ, ૨૦૧૭
(8)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ રાજ્યના વહીવટમાં પારદર્શિતા વધે તેમજ પ્રજાની વ્યક્તિલક્ષી રજૂઆતોના ઉકેલની ઝડપ વધે તે માટે તાલુકા કક્ષા એ "સેવા સેતુ" કાર્યક્રમ યોજવા બાબત.
(9)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ રાજ્યના વહીવટમાં પારદર્શિતા વધે તેમજ પ્રજાની સમુહલખી રજૂઆતોના ઉકેલની ઝડપ વધે તે માટે પ્રાંત કક્ષા એ "પ્રગતિ સેતુ" કાર્યક્રમ યોજવા બાબત.
(10)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: 01-09-2016, રાષ્ટ્રીય પર્વની જિલ્લાકક્ષા અને તાલુકાકક્ષાની ઉજવણી પ્રસંગે ફાળવવામાં આવતી વિકાસના કામોની ગ્રાન્ટમાંથી પસંદગીના તાલુકામાં અને ગામમાં સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા બાબત
(11)
Electronics & IT ITeS Start-up Policy for the State of Gujarat (2016-21) dated 6th June 2016.
(12)
Scheme of assistance for Incubators and Start-ups under Electronics & IT ITeS Start-up Policy for the State of Gujarat (2016-21) dated 6th June 2016.
(13)
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ઠરાવ તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ "ગુજરાત રાજ્ય ખરીદ નીતિ – ૨૦૧૬"
(14)
ગુજરાત સરકારનો સર્વાંગી વિકાસ માટેનો કાર્યક્રમ હવે બાયસેગ દ્વારા DD Free Dish DTH ઉપર ઉપલબ્ધ
(15)
IT / ITeS Policy (2016-21)
(16)
Scheme of assistance for IT/ITeS Industry under IT/ITeS Policy (2016-21)