(1)ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ’ – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંક: વકસ/૧૦૨૦૧૪/૧૨૫૫/વસુતાપ્ર-૧, તા: ૧૮/૧૦/૨૦૧૪
(2)ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: વકસ/૧૦૨૦૧૪/૧૨૫૫/વસુતાપ્ર-૧, તા: ૦૮/૧૦/૨૦૧૪
(3)સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દિન, ૨૪મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ની ઉજવણી બાબત
(4)નૂતનવર્ષ દિન મિલન સમારંભ, ૨૦૧૪ બાબત
(5)ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ’ – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંક: વકસ/૧૦૨૦૧૪/૧૨૫૫/વસુતાપ્ર-૧, તા: ૧૮/૧૦/૨૦૧૪
(6)ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: વકસ/૧૦૨૦૧૪/૧૨૫૫/વસુતાપ્ર-૧, તા: ૦૮/૧૦/૨૦૧૪
(7)સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દિન, ૨૪મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ની ઉજવણી બાબત
(8)નૂતનવર્ષ દિન મિલન સમારંભ, ૨૦૧૪ બાબત
(9)ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ’ – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંક: વકસ/૧૦૨૦૧૪/૧૨૫૫/વસુતાપ્ર-૧, તા: ૧૮/૧૦/૨૦૧૪
(10)ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: વકસ/૧૦૨૦૧૪/૧૨૫૫/વસુતાપ્ર-૧, તા: ૦૮/૧૦/૨૦૧૪
(11)સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દિન, ૨૪મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ની ઉજવણી બાબત
(12)નૂતનવર્ષ દિન મિલન સમારંભ, ૨૦૧૪ બાબત