(1)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ રાજ્યના વહીવટમાં પારદર્શિતા વધે તેમજ પ્રજાની વ્યક્તિલક્ષી રજૂઆતોના ઉકેલની ઝડપ વધે તે માટે તાલુકા કક્ષા એ "સેવા સેતુ" કાર્યક્રમ યોજવા બાબત.
(2)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ રાજ્યના વહીવટમાં પારદર્શિતા વધે તેમજ પ્રજાની સમુહલખી રજૂઆતોના ઉકેલની ઝડપ વધે તે માટે પ્રાંત કક્ષા એ "પ્રગતિ સેતુ" કાર્યક્રમ યોજવા બાબત.
(3)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: 01-09-2016, રાષ્ટ્રીય પર્વની જિલ્લાકક્ષા અને તાલુકાકક્ષાની ઉજવણી પ્રસંગે ફાળવવામાં આવતી વિકાસના કામોની ગ્રાન્ટમાંથી પસંદગીના તાલુકામાં અને ગામમાં સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા બાબત
(4)
તા: ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી જીસ્વાન Up-gradation, Operation & Maintenance (O&M) અંગેની કામગીરી M/s Orange Business Services India Technology Pvt. Ltd દ્વારા સંભાળવા બાબત.
(5)
Electronics & IT ITeS Start-up Policy for the State of Gujarat (2016-21) dated 6th June 2016.
(6)
Scheme of assistance for Incubators and Start-ups under Electronics & IT ITeS Start-up Policy for the State of Gujarat (2016-21) dated 6th June 2016.
(7)
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ઠરાવ તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ "ગુજરાત રાજ્ય ખરીદ નીતિ – ૨૦૧૬"
(8)
ગુજરાત સરકારનો સર્વાંગી વિકાસ માટેનો કાર્યક્રમ હવે બાયસેગ દ્વારા DD Free Dish DTH ઉપર ઉપલબ્ધ
(9)
IT / ITeS Policy (2016-21)
(10)
Scheme of assistance for IT/ITeS Industry under IT/ITeS Policy (2016-21)