(1)
વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ - શહેરી વિસ્તારની ગરીબ અને પછાત વર્ગની સોસાયટીઓ ઉપરાંત અન્ય સોસાયટીઓ માટે જનભાગીદારીથી હાથ ધરવામાં આવતા કામોમાં ગટર લાઇનના કામો માટે ધારાસભ્યશ્રીગ્રાન્ટમાંથી લોકફાળાની રકમ ફાળવવા બાબત
(2)
ભારત સરકાર દ્વારા તા: ૦૯/૦૫/૨૦૧૫ થી શુભારંભ થનારી પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY), પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) અને અટલ પેન્શન યોજના (APY).
પ્રેઝન્ટેશન.
રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ અને ગાઇડલાઇન
(3)
NATIONAL ELECTORAL ROLL PURIFICATION AND AUTHENTICATION PROGRAMME (NERPAP), programme of the Election Commission of India for ‘Easy Registration, Easy Correction’ in the electoral roll is launched from 2.3.15. Grab this opportunity for correction / deletion / deletion of multiple entries. Visit website http://www.ceo.gujarat.gov.in to feed your data or call Helpline number 1950 during working hours for more details
(4)
New Industrial Policy 2015
(5)
IT Policy for the State of Gujarat (2014-19)
(6)
eGovernance Policy for the State of Gujarat (2014-19)
(7)
Electronics Policy for the State of Gujarat (2014-19)