(1)
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ઠરાવ તા: 01-09-2016, રાષ્ટ્રીય પર્વની જિલ્લાકક્ષા અને તાલુકાકક્ષાની ઉજવણી પ્રસંગે ફાળવવામાં આવતી વિકાસના કામોની ગ્રાન્ટમાંથી પસંદગીના તાલુકામાં અને ગામમાં સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા બાબત
(2)
તા. ૨૧મી ઓગસ્ટ -૨૦૧૬ નાં રોજ સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી4 ગાંધીનગર ધ્વારા સાક્ષર ભારત અને સરસ્વતિ યાત્રા યોજના અંતર્ગત તમામ ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ ૧૫ થી વધુ વયજૂથનાં નિરક્ષરોની પરીક્ષાનું આયોજન વધુ માહિતી માટે અહિં કિલક કરો......
(3)
તા: ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી જીસ્વાન Up-gradation, Operation & Maintenance (O&M) અંગેની કામગીરી M/s Orange Business Services India Technology Pvt. Ltd દ્વારા સંભાળવા બાબત.
(4)
Electronics & IT ITeS Start-up Policy for the State of Gujarat (2016-21) dated 6th June 2016.
(5)
Scheme of assistance for Incubators and Start-ups under Electronics & IT ITeS Start-up Policy for the State of Gujarat (2016-21) dated 6th June 2016.
(6)
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ઠરાવ તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ "ગુજરાત રાજ્ય ખરીદ નીતિ – ૨૦૧૬"
(7)
ગુજરાત સરકારનો સર્વાંગી વિકાસ માટેનો કાર્યક્રમ હવે બાયસેગ દ્વારા DD Free Dish DTH ઉપર ઉપલબ્ધ
(8)
IT / ITeS Policy (2016-21)
(9)
Scheme of assistance for IT/ITeS Industry under IT/ITeS Policy (2016-21)
(10)
વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ - શહેરી વિસ્તારની ગરીબ અને પછાત વર્ગની સોસાયટીઓ ઉપરાંત અન્ય સોસાયટીઓ માટે જનભાગીદારીથી હાથ ધરવામાં આવતા કામોમાં ગટર લાઇનના કામો માટે ધારાસભ્યશ્રીગ્રાન્ટમાંથી લોકફાળાની રકમ ફાળવવા બાબત
(11)
ભારત સરકાર દ્વારા તા: ૦૯/૦૫/૨૦૧૫ થી શુભારંભ થનારી પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY), પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) અને અટલ પેન્શન યોજના (APY).
પ્રેઝન્ટેશન.
રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ અને ગાઇડલાઇન
(12)
NATIONAL ELECTORAL ROLL PURIFICATION AND AUTHENTICATION PROGRAMME (NERPAP), programme of the Election Commission of India for ‘Easy Registration, Easy Correction’ in the electoral roll is launched from 2.3.15. Grab this opportunity for correction / deletion / deletion of multiple entries. Visit website http://www.ceo.gujarat.gov.in to feed your data or call Helpline number 1950 during working hours for more details
(13)
New Industrial Policy 2015
(14)
eGovernance Policy for the State of Gujarat (2014-19)